Projecte educatiu

L’educació ha de permetre a l’infant viure d’una manera autònoma, feliç i socialment útil.

 El nostre repte és formar bona lectors, bones escriptors, bons calculadors, bons científics, bons pensadors, bons artistes… bones persones.

El nostre Projecte Educatiu es sustenta en el principi d’inclusivitat i el foment de les metodologies innovadores que afavoreixen l’atenció a la diversitat, el desenvolupament de l’autonomia i l’emprenedoria, els hàbits de treball, les habilitats socials, la creativitat i la intel·ligència emocional.

Teixit d’aprenentatge:

Un infant aprèn quan pot relacionar noves idees amb coneixements i sabers previs, connectant-los amb el món que l’envolta, fent ús de les pròpies estratègies i sentint que se li respecta el seu ritme, el seu procés i la seva diferència.

Un infant aprèn quan se sent motivat i quan és feliç.

  • Projectes de treball

Aprenentatge global, interrelacionat amb totes les àrees.

Partim dels interessos dels alumnes utilitzant l’escolta, la conversa i el diàleg.

Volem afavorir les inquietuds de qüestionar-se el món, recerca i descoberta.

  •  Eixos de treball sistemàtic

És un tipus de treball d’exercitació, és a dir, són tasques  constants i repetitives en el temps on l’alumne/a aporta l’esforç individual.

Mirada fixada en l’objectiu que es vol assolir. Idea clara d’on s’ha d’arribar. Programacions vers una fita clara.

      •  Matemàtiques

Afavorir un PENSAMENT MATEMÀTIC

Dominar la base

Ser ràpid i eficaç en el càlcul

Saber raonar i entendre

      • Llenguatge i Comunicació

Competència lingüística en català, castellà i anglès.

Consciència fonològica: el treball de la llengua oral, com a base del desenvolupament de la lecto-escriptura, un dels pilars bàsic de l’aprenentatge a la primària.

Metodologia AICLE.

Desenvolupament de l’expressió artística i la creativitat a través de la música, la dansa i la plàstica.

Creixement integral i presa de consciència del propi cos amb la psicomotricitat segons el mètode Aucouturier i l’educació física.

  •  Espais i tallers d’aprenentatge

Metodologia experimental i directe.

Desenvolupament de l’autonomia i l’emprenedoria.

Activitats d’ampliació d’àmbits.

 

Aspectes transversals:

Intel·ligència emocional. Consciència, regulació, autoestima: Creació d’una personalitat i d’una identitat.

Competència social, interacció amb el món i adquisició de valors: treball en equip, relacions entre iguals i amb la societat, acceptació de les diferències.

Avaluació contínua integrada en totes les activitats.

Tecnologies de la informació i la comunicació.

La participació i relació estreta entre les famílies i l’escola, amb activitats a l’aula i d’altres portades a terme amb els pares i mares de l’AMPA.

 

En resum:

Pretenem formar persones competents per afrontar la vida i donar resposta a les necessitats que se’ls presentin com a adults.

Entenem l’educació com un trencaclosques que es va construint al llarg de la nostra vida.

Cada aspecte  que aprenem és part de la nostra formació i quan aconseguim relacionar aquests sabers, assolim un aprenentatge.

Cal donar valor a tot allò que ens ofereix aprenentatge.

Facebook